Kutsu Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 13.6.2022 klo 18 Nekalan seurakuntatalolla osoitteessa Kuoppamäentie 23, 33800 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja se on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

Esityslista vuosikokoukseen 13.6.2022

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä Iiittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajistoon.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n hallitus